Diagnoza

Niepubliczna Poradnia Pychologiczno – Pedagogiczna „ Błękitny Delfin” oferuje Państwu diagnozy w kierunku:

 • diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka
 • diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna
 • diagnoza pedagogiczna
 • diagnoza w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ; psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna;
 • diagnoza funkcjonalna dziecka
 • diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej (SI);
 • diagnoza dzieci zagrożonych dysleksją, dyskalkulią i dysgrafią
 • diagnoza dysleksji rozwojowej (dysgrafii, dysortografii),
 • diagnoza specyficznych trudności matematycznych (dyskalkulia),
 • diagnoza gotowości i dojrzałości szkolnej,
 • diagnoza przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych,
 • badania psychologiczne w związku z nadpobudliwością i zaburzeniami zachowania,
 • wystawiamy opinie na prawach poradni publicznej,
 • badamy niemowlęta już w pierwszym roku życia,dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
 • prowadzimy diagnozy osób starszych w kierunku afazji mowy, dyzartrii, niepłynności mówienia,
 • prowadzimy diagnozy osób starszych w kierunku zaburzeń emocjonalnych