Telefon: 795 440 006      E-mail: blekitny.delfin@wp.pl      Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – środa 11.00 – 19.00, czwartek – piątek – 7.00 – 15.00

Facebook


Ośrodek Szkoleń Terapeutycznych
Warsztat pracy terapeuty AAC

Prowadzący: Joanna Pachutko

Termin: 01.02.2020r.

Czas Trwania: 9:00 do 17:00

Liczba miejsc: ograniczona

Cena: 300zł


SKALA INTELIGENCJI STANFORD-BINET 5 Szkolenie kwalifikacyjne dla psychologów nadające uprawnienia do posługiwania się SB5

Prowadzący: zamiennie: dr, psych. Bartosz M. Radtke, dr, psych. Urszula Sajewicz-Radtke

Termin: 18.10.2019r.

Czas Trwania: 8 godzin dydaktycznych

Liczba miejsc: ograniczona

Cena: 300zł


PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA – ZAPOBIEGANIE WADOM WYMOWY U DZIECI (szkolenie dla rodziców i studentów)

Prowadzący: mgr Sylwia Manias

Termin: 07.03.2020r.

Czas Trwania: 8 godzin zegarowych

Liczba miejsc: ograniczona

Cena: 100zł


WYBIÓRCZOŚĆ POKARMOWA W UJĘCIU SENSORYCZNO – MOTORYCZNYM

Prowadzący: mgr Marta Baj Lieder

Termin: 09.05.2020

Czas Trwania: 6 godzin zegarowych

Liczba miejsc: ograniczona

Cena: 300zł


NADMIERNE ŚLINIENIE SIĘ – TECHNIKI TERAPEUTYCZNE

Prowadzący: mgr Marta Baj Lieder

Termin: 10.05.2020r.

Czas Trwania: 3 godziny zegarowe

Liczba miejsc: ograniczona

Cena: 200zł


JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE CZYTANIA (szkolenie dla rodziców i studentów)

Prowadzący: mgr Agnieszka Gołubowska

Termin: 26.09.2020r.

Czas Trwania: 3 godziny zegarowe

Liczba miejsc: ograniczona

Cena: 100zł


MIEJSCE SZKOLENIA: NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA “ALLEGRO”,

ul. Zwycięstwa 23, Białystok

Warsztat przeznaczony dla nauczycieli i terapeutów pracujących z osobami mających problemy w porozumiewaniu się.

Program szkolenia:
1. Co to jest AAC? Najważniejsze zagadnienia.
2. Mój warsztat pracy, jako terapeuty AAC oraz przykłady pomocy
AAC:

 • Drukowane- laminowane pomoce AAC- propozycje rozwiązań
  dostosowane do użytkownika AAC:
 • Tablice wyboru;
 • Tablice uczestnictwa;
 • Tablica tematyczne;
 • Piosenki do śpiewania uczestniczącego;
 • Piosenki zilustrowane znakami graficznymi;
 • Karty pracy, kolorowanki;
 • Pomoce wyższej technologii dostępne na rynku- przegląd:
 • Oprogramowania wspomagające komunikację;
 • Urządzenia zastępujące mysz komputerową; zabawki
  przystosowane do pracy ze switchami (przyciskami);
 • Urządzenia do sterowania wzrokiem oraz oprogramowania
  wspomagające naukę sterowania wzrokiem;

3. Komunikatory- przegląd dostępnych na rynku i tworzenie sytuacji
komunikacyjnych z użyciem komunikatorów.
4. Plany dnia i aktywności, ścianka komunikacyjna- propozycje
rozwiązań.
5. Osobisty słownik do porozumiewania. Praktyczne wskazówki i
zasady tworzenia książki osobistej.
6. Tworzenie sytuacji komunikacyjnych w grupie 2-4 osobowej,
propozycje rozwiązań: zajęcia poranne, gry stolikowe, grupowe
czytanie uczestniczące itp.
7. Czytanie uczestniczące.
8.Tworzenie przykładowej piosenki w programie Power Point.

Joanna Pachutko- logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta AAC, terapeuta zajęciowy, posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami w porozumiewaniu się z wieloraką niepełnosprawnością, od 10 lat pracuje w SOSW nr 1 w Suwałkach oraz prowadzi prywatną praktykę- gabinet Terapia mowy i komunikacji alternatywnej AAC Joanna Pachutko w Suwałkach

MIEJSCE SZKOLENIA: NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ALLEGRO

UL. ZWYCIĘSTWA 23, BIAŁYSTOK 

Program szkolenia:
1. David Wechsler i Alfred Binet – ojcowie pomiaru inteligencji. Historia narzędzia. 2. Teoretyczne podstawy narzędzia – czyli co mierzy SB5.
3. Struktura Skali (obszar niewerbalny, obszar werbalny, czynniki/skale)
4. Procedura badania
a. ścieżki (ścieżka niewerbalna, ścieżka werbalna, skrócony pomiar inteligencji)
b. poziomy (adaptatywność pomiaru)
c. zasada bazowa, zasada sufitu (dopasowanie poziomu trudności zadań do jednostki)
5. Przebieg badania – omówienie poszczególnych typów zadań
6. Przebieg badania – ćwiczenia praktyczne w zakresie wykonania testu
7. Ocena odpowiedzi a. Test „Słownik” b. Test „Absurdy słowne” c. Test „Analogie słowne” d. Test „Układanie wzorów”
8. Obliczanie wyników
a. Iloraz inteligencji (skala pełna, słowna, bezsłowna)
b. Wyniki czynnikowe (rozumowanie płynne, wiedza, rozumowanie ilościowe, przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne, pamięć operacyjna)
c. Wskaźniki specyficznych zaburzeń uczenia się
d. Wskaźniki obniżonych możliwości intelektualnych
e. Stopnie niepełnosprawności intelektualnej
f. Profilogram i psychogram – analiza
9. Stosowanie SB5 w diagnozie funkcjonalnej.
10. Opis wyników – opracowywanie opinii postdiagnostycznej na podstawie badania SB5 (przykładowe opinie)

Prowadzący szkolenie (zamiennie):
Dr, psych. Bartosz M. Radtke – dyrektor Specjalistycznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej „Tęcza” w Gdańsku, dyrektor generalny Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku – wiodącego wydawcy narzędzi diagnostycznych dla oświaty. Nauczyciel akademicki wykładający na Uniwersytecie SWPS oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Autor publikacji naukowych poświęconych m.in. problematyce czytania i pisania oraz dysleksji rozwojowej. Autor stosowanych w poradniach w całym kraju oraz za granicą narzędzi diagnostycznych z zakresu gotowości szkolnej, trudności w
nauce i zaburzeń rozwojowych. Trener poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego w zakresie diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej. Stopień doktora uzyskał z wyróżnieniem w Instytucie Psychologii UG, przewód doktorski realizując pod opieką naukową Prof. Marty Bogdanowicz. Laureat nagrody naukowej Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Współautor polskiej adaptacji Skali Inteligencji Stanford-Binet 5.

Dr, psych. Urszula Sajewicz-Radtke – kierownik naukowy Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku, kierownik zespołu diagnostycznego Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęcza” w Gdańsku. Doświadczony terapeuta zaburzeń poznawczych. Autorka polskiej adaptacji metody terpii kognitywnej Instrumental Enrichment® oraz jedyny certyfikowany trener tej metody w Polsce. Nauczyciel akademicki wykładający na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka publikacji naukowych poświęconych m.in. problematyce czytania i pisania oraz dysleksji rozwojowej. Autorka stosowanych w poradniach w całym kraju oraz zagranicą narzędzi diagnozy psychologicznej oraz pedagogicznej. Laureatka nagrody naukowej Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Współautorka polskiej adaptacji Skali Inteligencji Stanford-Binet 5.

MIEJSCE SZKOLENIA: NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ALLEGRO

UL. ZWYCIĘSTWA 23, BIAŁYSTOK 

Program szkolenia:

 • profilaktyka logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie dostępu do wczesnej diagnozy i terapii logopedycznej;
 • wspomaganie  prawidłowego rozwoju  mowy dziecka i trwałe jej usprawnianie;
 • zaangażowanie rodziców do świadomej współpracy nad rozwojem dzieci i kształtowaniem ich prawidłowej wymowy
 • wczesne wykrycie ryzyka zaburzeń mowy, wad wymowy i podjęcie niezbędnych działań profilaktycznych;
 • zapobieganie wymowie międzyzębowej;
 • wczesne podjęcie działań korygujących i profilaktycznych wobec dzieci przejawiających określone dysfunkcje w obrębie narządu żucia i aparatu oddechowego;
 • objęcie systematyczną terapią logopedyczną dzieci wymagających pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy;
 • usprawnianie procesu komunikacji językowej;
 • włączenie rodziców do realizacji działań profilaktyczno – stymulujących rozwój mowy ich dziecka;
 • pedagogizacja rodziców – popularyzacja wiedzy z zakresu profilaktyki zaburzeń artykulacyjnych ;

mgr Sylwia Manias
Diagnosta i Terapeuta Integracji Sensorycznej, Psycholog, Logopeda – Fonoaudiolog. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, na którym ukończyła studia magisterskie na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią oraz studia wyższe na kierunku Zdrowie Publiczne – licencjat. Absolwentka Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, na którym ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia, specjalność: Psychologia kliniczna. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach. Uczestniczyła w szkoleniach: „PESC – Picture Exchange Communication System” (Alternatywne Metody Komunikacji), ” Karmienie logopedyczne dziecka z zespołem Downa”, „Ukończenie kursu elementarnego z Systemu Językowo – Migowego”, „Ukończenie szkolenia „Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się”, „Ukończenie warsztatów szkoleniowych: „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy – część I i II” oraz wiele innych, które umożliwiają stałe podnoszenie kwalifikacji. W pracy w Poradni zajmuje się sprawowaniem nadzoru nad działalnością placówki, jak również diagnozą logopedyczną i psychologiczną dzieci. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia z terapii logopedycznej i psychologicznej.

MIEJSCE SZKOLENIA: NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ALLEGRO

UL. ZWYCIĘSTWA 23, BIAŁYSTOK 

Program szkolenia:
• Posiłek- doświadczenia płynące z przyjmowania pokarmów, fundamenty
• Kim jest niejadek? Niejadek niejedno ma imię.
• Wybiórczość pokarmowa- definicja, konsekwencje
• Oznaki świadczące o tym, że dziecko może mieć problem z jedzeniem i nie jest zwykłym niejadkiem
• Związek między doświadczeniami zdobywanymi w trakcie posiłków a integracją sensoryczną
• Trudności pokarmowe- pierwsze sygnały
• Komponenty wybiórczości pokarmowej ze szczególnym uwzględnieniem czynników sensoryczno-motorycznych
• Sensoryczna awersja pokarmowa- sygnały alarmowe
• Sensoryczna awersja pokarmowa – charakterystyka
• Sekwencje sensoryczno-motorycznego rozwoju w aspekcie funkcji pokarmowych
• Wybiórczość pokarmowa w ujęciu motorycznym- sygnały alarmowe
• Wybiórczość pokarmowa w ujęciu motorycznym- charakterystyka
• Diagnoza- podejście interdyscyplinarne
• Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensorycznym- interwencja, terapia
• Wybiórczość pokarmowa o podłożu motorycznym- interwencja, terapia
• Charakterystyka programu STEP +, Food Chaining
• Zasady rozszerzania diety
• Interdyscyplinarne podejście do terapii
• Dyskusja/Pytania

MIEJSCE SZKOLENIA: NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ALLEGRO

UL. ZWYCIĘSTWA 23, BIAŁYSTOK 

Program szkolenia:
• Fizjologia ślinianek
• Skład i funkcje śliny
• Rozwój kontroli ślinienia się
• Konsekwencje nadmiernego ślinienia się
• Kiedy mówimy o nadmiernym ślinieniu się?
• Przyczyny nadmiernego ślinienia się
• Ślinienie się jako objaw współwystępujący
• Kwestionariusze dla dzieci śliniących się (ocena częstotliwości i nasilenia)
• Rodzaje ślinienia się
• Techniki terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem poprawy świadomości sensorycznej
• Ćwiczenia praktyczne
• Dyskusja/pytania

mgr Marta Baj Lieder
Logopeda wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta karmienia, terapeuta ręki, instruktor masażu Shantala. Właściciel Centrum Terapii Logop, współwłaściciel Wydawnictwa Pestka i Ogryzek oraz Szkoły Terapii Karmienia Od pestki do ogryzka.
Autor licznych artykułow i książek, w tym książek dla dzieci z neofobią żywieniową “Boję się owoców”, “Przy wspólnym stole”. Wykładowca akademicki, szkoleniowiec.

MIEJSCE SZKOLENIA: NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ALLEGRO

UL. ZWYCIĘSTWA 23, BIAŁYSTOK 

Szkolenie skierowane jest do rodziców i studentów.

W trakcie zajęć UCZESTNIK:

 • Zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu metod nauki czytania (metoda sylabowa, czytanie globalne, czytanie naprzemienne, czytanie tekstów z lukami, i inne)
 • Zapozna się z praktycznymi ćwiczeniami i zabawami  przygotowującymi  dziecko do nauki czytania
 • Otrzyma wskazówki i gotowe pomysły do codziennej pracy z dzieckiem w domu

Celem szkolenia jest poznanie sposobów nauki czytania możliwych do wykorzystania w trakcie pracy indywidualnej z dzieckiem.

mgr Agnieszka Gołubowska
Diagnosta i Terapeuta Integracji Sensorycznej, Psycholog, Pedagog. Absolwentka Uniwersytetu  w Białymstoku, na którym ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika, absolwentka Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, na którym ukończyła 5 –letnie studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność: psychologia kliniczna. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach. Uczestniczyła w szkoleniach: „Diagnoza i Terapia Ręki”, „Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej – zespół ADHD”, „Szkoła dla Rodziców”, „Praca z dzieckiem dyslektycznym – diagnoza i terapia”, „Integracja sensoryczna (SI) – wykrywanie zaburzeń i zasady prowadzenia terapii”, „Uczniowie – Rodzice – Nauczyciele. Efektywne formy współpracy”, „Wyrażanie emocji i ilustrowanie motywów z wykorzystaniem ruchu, muzyki i instrumentów Orffa”, „Jak rozwiązuję problemy – różne style uczenia się i myślenia”. W pracy w Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną i psychologiczną dzieci, prowadzi zarówno indywidualne, jak i grupowe zajęcia z terapii pedagogicznej i psychologicznej.


Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna
„Błękitny Delfin"

ul. Krucza 14 lok.1
16-010 Wasilków
Tel. sekretariat (85)7222655
Tel: 795 440 006
E–mail: blekitny.delfin@wp.pl

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek – środa 11.00 – 19.00
czwartek – piątek – 7.00 – 15.00


Wszytkie prawa zastrzeżone 2018 ® Błękitny Delfin - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna