Szkoła dla rodziców
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
TEMATYKA ZAJĘĆ:

Część I

 1. Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 2. Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania.
 3. Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.
 4. Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.
 5. Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja uczuć a korekta zachowań.
 6. Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.
 7. Wychowanie przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania) do samodyscypliny.
 8. Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
 9. Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
 10. Toksyczna funkcja etykietowania, przypisywania ról.
 11. Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.

Część II Rodzeństwo

 1. Wpływ rodziny pochodzenia na postawy rodzicielskie; trudności z bezwarunkową akceptacją dziecka.
 2. Źródła zazdrości między dziećmi i jej wpływ na wzajemne relacje; rola rodziców w eliminowaniu zachowań niepożądanych.
 3. Ryzyko porównań: inne sposoby motywowania dzieci do działania.
 4. Równo czy sprawiedliwie?
 5. Jak radzić sobie z egoizmem?
 6. Problem ulubieńców.
 7. Szkody wynikające z rywalizacji: korzyści płynące ze współdziałania.
 8. Mechanizmy wpisywania dzieci w role.
 9. Kolejność urodzin, a funkcjonowanie w rolach.
 10. Wpływ ról na relacje w rodzinie; sposoby przeciwdziałania.
 11. Specyficzne role: prześladowca i ofiara; dziecko specjalnej troski.
 12. Kłótnie i bójki dzieci; właściwe sposoby reagowania.
 13. Trudny konflikt między dziećmi; rodzic mediator.
 14. Pułapka nieprzebaczonej krzywdy.

Część III Nastolatek

 1. Potrzeby rozwojowe wieku dorastania; zachowania dysfunkcyjne jako przejaw nieefektywnej realizacji potrzeb.
 2. Charakterystyka okresu dojrzewania; zmienność nastrojów – jak pomóc nastolatkowi radzić sobie z uczuciami.
 3. Zasady, normy, granice. Co chroni przed zachowaniami ryzykownymi. Umiejętność wprowadzania i egzekwowania norm.
 4. Potrzeba autonomii a zachęcanie do współpracy; rezygnacja z kontroli na rzecz odpowiedzialności i samodyscypliny.
 5. Ponoszenie konsekwencji zamiast tradycyjnego karania.
 6. Wspólne rozwiązywanie problemów.
 7. Jak rozmawiać na tzw. trudne tematy (seks, używki, reklamy, media …).
 8. Spotkanie z młodzieżą.
 9. Spotkanie rodziców przygotowujące do spotkania z młodzieżą.
 10. Wspólne spotkanie rodzice – młodzież.

 

Warunkiem uczestniczenia w cz. II lub/i cz. III jest ukończenie cz. I.

 

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Adresaci programu:

– rodzice

– nauczyciele, wychowawcy

– katecheci, duszpasterze, siostry zakonne

– pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci

Realizacja:

 • 40 godzin dydaktycznych (cykl dziesięciu spotkań);
 • liczebność grupy 10-15 (max.) osób;
 • metoda pracy warsztatowa

 

Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów może otrzymać osoba, która uczestniczyła we wszystkich zajęciach. Tylko w uzasadnionych przypadkach może to być obecność na 80% zajęć, pod warunkiem, że nieobecności nie będą na dwóch spotkaniach pod rząd.